Translation of N.G. Kuznetsov Naval Academy

Translate N.G. Kuznetsov Naval Academy to 1 different languages

Language Question Translation Language Question Translation

English - German


Deutsch / German

How to say N.G. Kuznetsov Naval Academy in German?

Seekriegsakademie N. G. Kusnezow

German - English

What does Seekriegsakademie N. G. Kusnezow (German) meanin English?

How to say Seekriegsakademie N. G. Kusnezow auf Englisch?

N.G. Kuznetsov Naval Academy